Vår Integritetspolicy

Här redogör vi för hur vi på AB Terräng, Väg & Sjö i Sverige – 559054-0216, nedan ”Maskinutbildning.nu” behandlar personuppgifter.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss.

1. Personuppgiftspolicy för Maskinutbildning.nu

1.1 Maskinutbildning.nu respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dinapersonuppgifter.

1.2 I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du köper en tjänst, en
vara eller kontaktar oss på annat sätt kan vi komma att bearbeta din data i samband med registrering och utförande av exempelvis den tjänst eller annan åtgärd som är kopplad till behandlingen.

1.3 Maskinutbildning.nu är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

2. Personuppgift, Personuppgiftsbehandling och Personuppgiftsansvarig

2.1 En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

2.2 Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, registrering och lagring.

2.3 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Uppgifter som Behandlas

3.1 De personuppgifter som Maskinutbildning.nu samlar in och behandlar om dig som kund, beställare, utbildningsdeltagare etc. kan variera beroende på vilken typ av situation som avses. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet behandlas. Exempel på uppgifter som kan komma att behandlas av Maskinutbildning.nu är:

• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefon och e-postadress till arbete respektive bostad
• Genomgången utbildning

3.2 Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

4. Ändamål med Behandlingen

4.1 Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

• Kontaktuppgifter:
– För att kunna leverera beställda varor och tjänster.

– För att skicka nyhetsbrev och information såsom exempelvis förändringar i arbetsmiljölagstiftning.

– För att informera dig om våra tjänster och villkor.

– För att fullgöra förpliktelser enligt lag.

• Personnummer:
– För att kunna utfärda intyg och när myndigheter kräver det.

• Utfärdade intyg, certifikat och bevis:
– För att vid efterfrågan kunna utfärda kopior och bistå med information.

4.2 Uppgifterna kan också komma att finnas i testmiljöer för tjänsten i syfte att för bättra
kvaliteten i tjänsten och anpassa den efter nya föreskrifter.

5. Överföring av Personuppgifter

5.1 Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande.

5.2 Personuppgifter kan komma att överföras till Hillmers Logistik AB, ID06 Kompetensdatabas, Transportstyrelsen, regionala utbildningsråd, SOS alarm och liknande. Vid kurser och event kan uppgifter överföras till hotell/konferensanläggningar. Vid tryckning av kort och intyg överförs uppgifter till tryckerier.

5.3 Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

6. Rättslig grund, Lagring och Gallring av Personuppgifter

6.1 Genom att köpa någon av våra tjänster, köpa en vara eller kontakta oss på annat sätt lämnar du uppgifter till oss. Genom denna kontakt godkänner du att vi behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Som laglig grund för behandling kommer vi att använda oss av uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, samtycke eller berättigat intresse.

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan och för vår räkning. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter tills vidare eller enligt gällande krav från exempelvis ID06 eller liknande. Personuppgifter med koppling till utbildningshistorik, intyg, certifikat och bevis sparas så länge du förväntas vara yrkesverksam eller så länge det finns myndighetskrav att spara dem.

I marknadsföringssyfte används endast relevant information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, kollektivavtal och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

7. Dina Rättigheter

7.1 Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på ditt eller på vårt eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

7.2 Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att meddela oss via e-post, brev eller telefon.

8. Länkar till Andra Webbplatser

8.1 I de fall våra webbsidor hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Maskinutbildning.nu frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

9. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

9.1 Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på www.maskinutbildning.nu.

10. Lagval och Tvistelösning

10.1 Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

11. Kontakt

11.1 Kontaktuppgifter: För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att
kontakta Maskinutbildning.nu:

info@maskinutbildning.nu
AB Terräng, Väg & Sjö i Sverige
Org: 559054-0216
BOX 4
81022 Årsunda.
Tel: 073-3305000

 

11.2 Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-24


Cookiepolicy:

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder “cookies” Besökaren ska lämna sitt samtycke till att “cookies” används. När du besöker Maskinutbildning.nu kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i små textfiler som kallas “cookies”. Du kan givetvis tacka nej till “cookies” men det kan medföra försämrad funktionalitet på vissa sidor, exempelvis i kartfunktioner och streamad film. Om du inte accepterar att “cookies” används kan du göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på din dator. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Statistikverktyg På Maskinutbildning.nu används webbanalysverktyget Google Analytics. Verktyget använder “cookies” för att samla in information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, var besökare kommer från och antal besök. Syftet är att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Om du inte vill acceptera “cookies” så samlas ingen information in.

Bildrättigheter Maskinutbildning.nu tillåter inte vidare användning av bilderna på denna hemsida. Bilderna ägs av fotografen (och/eller bildbyrån/Maskinutbildning.nu) och får således inte kopieras och användas utan fotografens/bildbyrån eller Maskinutbildning.nu’s medgivande.